مشاهده معایب ایجاد شده در بی اکسید ارانیوم (UO2) در اثر تابش نوترنها

نویسنده

چکیده

قرصهای بی اکسید ارانیوم را تحت تابش نوترنهای ترمیک قرار دادیم و نتیجه گرفته شد که در بعضی حالات شبکه های دیسلوکاسیون و حلقه های دیسلوکاسیون به وجود می آید . وجود شبکه های دیسلوکاسیون باعث سخت تر شدن و وجود حلقه های دیسلوکاسیون حد تسلیم بی اکسید ارانیوم را بالا می برد . سطح شبکه های دیسلوکاسیون درحدود /4000 انگشترون بوده و بعد متوسط حلقه های دیسلوکاسیون تقریباً /300 انگشترون است . در اثر بالا رفتن درجه حرارت بعد حلقه های دیسلوکاسیون بزرگتر شده ولی دانسیته آنها کمتر می گردد .