کونودونتهایی از رسوبات دونیین البرز

نویسنده

چکیده

در این مقاله برخی از کونودونتهای یافت شده در رسوبات دونین البرز مرکزی و شرقی به طور خلاصه شرح داده شده است .
کونودونتهای شرح داده شده حاصل جمع آوری تعداد زیادی نمونه از رسوبات تشکیلات جیرود در شمشک و تشکیلات خوش ییلاق در ناحیه خوش ییلاق است جهت شرح مختصات این کونودونتها بصور ساختمانی کونودونتها منشاء آنها از طریق آماده کردن نمونه ها و همچنین تقسیم بندی و شرح جنسهایی که گونه البرز به آنها تعلق دارد اشاره شده است .