محاسبه هیدروگراف واحد آبهای زیرزمینی با برنامه THISEN

نویسنده

چکیده

مطالعه پیزومتریک یک سفره از طریق اندازه گیری سطح آب زیرزمینی در یک سری پیزومتر انجام می شود بااین ترتیب بعد از مدتی اندازه گیری تعدادی هیدورگراف در اختیار خواهیم داشت ولی چون نتیجه گیری کلی از تمام این هیدروگرافها بسیار مشکل می باشد سعی می شود که هیدروگرافی به نام واحد یا حد متوسط تهیه شود .
در این مقاله بعد از تشریح روش محاسبه هیدرروگراف واحد خواهیم دید که چگونه به کمک برنامه THISEN می توانیم این نوع محاسبات را به کمک کامپیوتر انجام دهیم پس از این مرحله به ذکر مثالی در مورد کاربرد برنامه THISEN خواهیم پرداخت .