محافظت از تاثیر حوزه های الکترومغناطیسی (50 هرتس) در فشار خیلی قوی

نویسنده

چکیده

در شماره 26 مهرماه 1352 نشریه دانشکده فنی اثر حوزه های الکترومغناطیسی در فشار خیلی قوی به بدن انسان بررسی شد و به این نتیجه رسیدیم که تاثیر حوزه های الکتریکی در فشار خیلی قوی بیشتر از تاثیر حوزه های مغناطیسی است .
در صورتیکه انسان تحت تاثیر حوزه های الکتریکی فشار خیلی قوی قرار بگیرد از بدن انسان شدت جریانی عبور خواهد نمود که اگر مقدار این شدت جریان بیشتر از 50µA باشد تاثیر سوئی در سلامتی بدن نموده احساس خستگی –سستی –بدخوابی –سردرد در ناحیه قلبی و غیره در شخص ظاهر می گردد .
اینک در این شماره برای کاست مقدار جریان و یا جلوگیری از عبور مستقیم آن از بدن انسان و سایلی که تعبیه شده است شرح داده می شود .