مطالعه پلی مریزاسیون در سری لینولئیک ها

نویسنده

چکیده

همانطورکه می دانیم از پلی مریزاسیون حرارتی روغن کتان می توان اسیدهای دیمروتریمر مربوطه را تهیه نمود . در کارهای تجربی که اخیراً بر روی گلیسریدهای روغن دانه گل رنگ انجام گرفته است توانسته اند ترکیبات ماکرومولکولی حلقوی لینولئیکی بادرجه پلی مریزاسیون 8 بدست آورند اما تصور می رود که در شرایط مساعد بتوان پلی مرهای خطی یا انشعابی تهیه نمود .