بهره برداری اقتصادی از سیستم نیروی برق

نویسنده

چکیده

دراین مقاله روشهای مختلف تولید اقتصادی الکتریسته با ضریب بهره حداکثر مورد بررسی قرار می گیرد و دیسپاچینگ اقتصادی به طور اجمال بیان می شود . ضمناً با توجه به تلفات انتقال و تشریح مطلب از نظر ریاضی و حل معادلات مربوط ، توزیع صحیح و اقتصادی بار بین واحدهای مختلف ارائه می شود .