بررس تاثیر حالت سطح فلز بر روی خوردگی

نویسنده

چکیده

خوردگی ناشی از تاثیر یک مایع یا گاز خورنده بر روی سطح فلز می باشد و چون خوردگی معمولاً از سطح شروع می شود بنابراین چگونگی حالت سطح فلز در ایجاد و همچنین گسترش بعدی آن موثر می باشد .
در این مبحث خصوصیات مختلف کریستالوگرافی ، شیمیایی ، فیزیکوشیمیایی و میکروژئومتری سطح فلز مورد بررسی قرار می گیرد و به طور خلاصه نتایج زیر از ‌آن حاصل می شود :
- شدت واکنش در صفحاتی که دانسیته اتمی آنها زیاد است ( صفحات با اندیس ساده مثل 100 ) بیشتر می باشد .
- کار روی فلز سبب می شود که فلز زودتر خورده شود
- وجود اتمهای بیگانه موجب تشکیل پلیلهای موضعی و در نتیجه ایجاد خورندگی می شود .
- سطح فلزات همواره از قشری پوشیده شده است و در نتیجه جنس و حالت این قشر تاثیری زیادی بر روی خوردگی فلز دارد .
- وضع میکروژئومتری فلز نیز اهمیت زیادی در زمینه های مختلف و از جمله خوردگی دارد .