نویز داخلی در سیستم های تکرار کننده

نویسنده

چکیده

سیستم هایی که امروزه برای انتقال راه دور با تعدا کانالهای زیاد مورد استفاده واقع می شوند از نوع مدارهای تلفنی با کابل کواکس و مدارهای رادیویی می باشند که در هر کدام از آنها با گسترش تکنیک تعداد کانالها روز به روز افزایش می یابد بطوریکه تا چند سال قبل مدارهای رادیویی قادر بودند 600 کانال تلفنی را عبور دهند در حالیکه فعلاًٌ ظرفیت آنها به 960 کانال افزایش یافته به همین ترتیب سیستم کابل کواکس تاک و تداخل را به وجود می آورد .
مسئله کواکس تاک بین دو سیستم در یک مسیر را می توان به وسیله وسایل ساده حل کرد ولی مسئله اساسی در طرح سیستم های مخابراتی مشکل تداخل می باشد که در نقاطی از سیستم که عمل تقویت در آنها انجام میگیرد به وجود می آید تداخل در سیستم های مخابراتی شبیه اصطکاک در یک ماشین می باشد که به طور اجتناب پذیر وجود دارد و از مشکلات اساسی جهت طرح سیستم با کیفیت عالی می باشد این رو مطالعه آن در سیستم ها چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ بدست آوردن کیفیت مورد قبول دارای اهمیت فوق العاده ای می باشد تداخلی که در سیستمهای مخابراتی وجود دارد ترکیبی است از صحبت غیر قابل فهم که در اثر کروس تاک بین تعداد زیادی از کانالها به وجود می آید و نویز که خود شامل دو قسمت اساسی : نویز حرارتی و نویز مدولاسیون داخلی است .
آنچه که در این مقاله آمده است بررسی نویز حرارتی و نویز مدولاسیون داخلی از لحاظ ارتباط آن با تعداد کانال ها و تعداد تکرار کننده ها در سیستم انتقال را شامل می شود در انتها به منظور کاربرد مطالب گفته شده و همچنین استفاده از توصیه های کمیته مشاوره بین المللی تلگراف و تلفن در این مورد طرح یک سیستم 120 کانالی با استفاده از خط هوایی ذکر شده .