سنتز الماس (تهیه آزمایشگاهی )

نویسنده

چکیده

تبدیل گرافیت به الماس همواره مورد توجه دانشمندان بوده است .Maissan در سال 1890 با حل کربن در آهن مذاب و سرد کردن سریع آن و سپس حل نمودن مخلوط حاصل در اسید به کریستالهای کوچکی دست یافت که تصور می کرد بلورهای الماس باشد .
Hanny محقق انگلیسی در 1880 توانست به کریستالهای ریزی که هنوز هم در موزه انگلیس موجود است و به نام الماس hanny معروف می باشد دست یابد . اصولاً عدم موفقیت در تهیه الماس بدین جهت است که در واکنش کربن به گرافیت الماس حالت بینی داشته وناپایدار است از این جهت محققین بر آن شدند تا شرایطی را به وجود آورند که الماس در آن شرایط پایدار باشد مطالعاتی که در این مورد به عمل آمد نشان داد که جهت حصول به الماس فشارهای چندین صد کیلو لازم است .
اولین مرتبه در سال 1954 چند تن از پژوهشگران کمپانی جنرال الکتریک آمریکا توانستند با دستگاه تولیدفشار قوی سنتز الماس را عملی سازند همزمان شرکت سوئدی تبدیل موفقیت آمیز گرافیت به الماس را گزارش داد .
همانطور که در این مقاله بیان شده است می توان با روش تولید امواج ضربه ای که از انفجار و تخلیه گازها حاصل می شود فشارهالی فوق العاده زیاد تولید کرد .
با توسعه دستگاههای فشار قوی که سرانجام به سنتز الماس منجر شد کاربرد فشار قوی را به عنوان ابزاری برای پژوهشگران این رشته به وجود آورده است .