اثر نیروهای محوری و برشی در اجزا یک ساختمان

نویسنده

چکیده

در مقاله قبلی که در نشریه اسفند ماه 1351 دانشکده فنی به چاپ رسیده است معادلات انترنسک را با در نظر گرفتن اثر نیروهای محوری و برشی نشان دادیم در این مقاله اثر نیروهای مذکور را بر روی تغییر طول و نیروی محوری اجزا یک ساختمان بررسی نموده همچنین اثر آنها بر روی بار بحرانی اولر اجزا یک ساختمان ، حد مورد قبول قضیه تقابل ماکسول و ترتیب بارگزاری مورد مطالعه قرار می گیرد .