سرعت حد نسبت بحرانی فشار و گذر جرمی بحرانی برای جریان با اصطکاک ادیاباتیک یک گاز ماده در داخل شیپورها ، لوله ها و لابیرنیت ها