روش جدید برای محاسبه اتحادهای مثلثاتی هیپربولیک ( روش هوده گام)

نویسنده

چکیده

برای محاسبه اتحادهای مثلثاتی هیپربولیک ناچار به طی محاسبات وقت گیر و همراه با اشتباهی هستیم از قبیل استفاده از روش بسط یا استفاده از روابط زیر

Cos x = chix ,sin =
ولی با دانستن روش زیر می توان با توجه به اتحادهای مثلثاتی عادی که به علت چند سال تکرار در ذهن ما تقش بسته است اتحادهای مثلثاتی هیپربولیک را تقریبا بدون محاسبه وسریع بدست آورد و این روش این است .( روش هوده گام)
- به جای sin x همیشه ( -shx) و به جای جملات درجه دوم مثل ( sin x sin y) همیشه
( -sh x shy) قرار می دهیم و همینطور در مورد جملات درجه 3و4 هر دو مثبت و در مورد جملات درجه 5و6 هر دو منفی و همینطور الی اخر و در مورد cos هم همیشه ch قرار می دهیم .