مشخصات سیستم های مختلف حمل و نقل

نویسندگان

چکیده

در این گزارش مشخصات کلی سیستمهای مختلف حمل و نقل تشریح گردیده اند . سه طریق مختلف حمل و نقل کالا : راه ، راه آهن ، ولوله که از نظر سرعت ، ظرفیت و قابلیت انعطاف به شرایط مختلف ترافیک و کالا و بالاخره از نظر سرمایه گذاری با یکدیگر متفاوتند مورد بررسی مقدماتی قرار میگیرند . از آنجائی که اطلاعات ، آمار و تحقیقات مربوط به امر حمل و نقل در ایران در این مورد بخصوص ناچیز بوده مطالب این گزارش بر مبنای مطالعات حمل و نقل کشورهای در حال رشد امریکای جنوبی ( ونزوئلا و آرژانتین ) تهیه گردیده است.