کانی شناسی و سنگ شناسی توده پلوتونیک ناحیه کامیاران (کردستان)

نویسندگان

چکیده

درناحیه کامیاران بین سنندج و کرمانشاه یک توده آذرین کششیده با امتداد شمال غربی – جنوب شرقی دیده می شود که در شکستگی بزرگ زاگرس تزریق شده است . چون این توده آذرین رسوبات کرتاسه وائوسن را قطع کرد بنابراین جایگزینی آنها بعد از آئوسن صورت گرفته است . قسمت اعظم توده آذرین کامیاران گابرو و مقدار کمی از آنرا گرانودیوریت تشکیل می دهد .
در سنگهای رسوبی که با توده پلوتونیک تماس غیر تکنیکی دارند دگرگونی مجاورتی مشاهده می گردد . دگرگونی مجاورتی تا حد تشکیل کرنئن های دیوپسید یا آمفیبل دار پیشرفته است .
بنظر می رسد که در تشکیل توده پلوتونیک کامیاران دو نوع ماگما شرکت داشته اند . یکی از ماگماها با زیک وآلکالن ، که از ذوب بخشی مانتوی فوقانی نتیجه شده ، و دیگری کالکوآلکالن با ترکیب گرانودیورتی ، که از پوسته اسیدی بسبب ماگماتیسم بازیک فازاول بوده باشد .