بررسی مکانیزم شکل پورتون – لوشاتولیه در فلزات و آلیاژها

نویسنده

چکیده

اثر اتمهای بین نشین بر روی پدیده پروتن – لوشاتولیه ، چه از نظر تجربی و چه از دیدگاه تئوری بطور کلی بعنوان تظاهری از اثر کاترل تاکنون مورد بررسی و تفسیر قرار گرفته است . در مورد اتمهای جانشینی وضع پیچیده تر می باشد زیرا ضریب دیفوزیون خیلی کوجکتر است . با توجه به اینکه در حالت اتمهای جانشینی یک مقدار کار سرد پیش از آغاز پدیده پورتون لوشاتولیه ضروری است ، این تضاد قابل تفسیر بنظر می رسد . در این مقاله ظهور پدیده مذکور دربریلیم تجارتی و چند آلیاژ مورد مطالعه قرار گرفته و تحلیلی از مکانیزم عملکرد اتمهای جانشینی بعمل آمده است .