آشکار ساز فاز

نویسنده

چکیده

کار اصلی دستگاه آشکار سازی که در اینجا تشریح می گردد عبارتند از :
الف: ایجاد یک ولتاژ خروجی مستقیم ( d.c.)، متناسب با دامنه علامت الکتریکی متناوب ورودی که علامت آن نشانگر اختلاف فاز سیگنال ورودی نسبت سیگنال مرجع داخلی است .
ب: آشکار سازی علائم الکتریکی با فاز و بسامد معین و همچنین اندازه گیری دامنه آنها ( در صورت نبود آشکار ساز این علائم در پارازیتهای زمینه ناشناخته می ماند )
این آشکار ساز برای دامنه علائم الکتریکی ورودی در فاصله 10 تا 1 (نسبت ماگزیمم دامنه ورودی به می نیمم دامنه ورودی) تا بسامدKHz100 کاملا خطی است که در ضمن داشتن پاسخ سریع ، همراه با طرد بسامدهای تربیعی ( 90 درجه اختلاف فاز با ولتاژ مرجع ) و بسامدهای مزاحم ، دارای پایداری دراز مدت بسیار خوبی نیز می باشد . این مدار ممکن است به عنوان مدولاتور نیز بکار برده شود .