مطالعه رسوبگذاری مواد کربناتی (مخصوصا دولومیتی شدن) در ایرن مرکزی( خوراسگان)

نویسنده

چکیده

در این مقاله ما سعی کردیم حوزه ای رسوب گذاری کولابی و دریائی را در ایران مرکزی مطالعه نماییم ، و از این نظر رخساره های مختلف و زمان تشکیل قشرهای رسوبی مخصوصا منشاء دولومی ها را مورد بررسی قرار داده ایم . زیرا تشخیص جنسی رسوبات ته نشست شده ما را به برقراری فرضیه مربوط به محیط دریائی و هم چنین آب و هوای مستقر در زمان مربوطه آشنا می سازد .