مطالعه و برخورد ذرات پر انرژی باهسته اتم

نویسنده

چکیده

هرگاه یک ذره با انرژی خیلی زیاد باهسته اتم برخورد کند ، بخاطر حرکت سریعش می تواند یک تصویر لحظه ای از مواد داخلی هسته تولید کند . مطالعه و بررسی این تصویر لحظه ای اطلاعات نوینی را در مورد ساختمان هسته اتم در اختیار ما می گذارد .
بنظر می رسد که در داخل هسته اتم در زمانی بسیار کوتاه بجای پروتن و نترون ذرات عجیبی از نوع ? و غیره می توانند وجود داشته باشد .