اندازه گیری فلوی نوترون با استفاده از تغییرات علائم الکتریکی آشکار سازهای نوترون

نویسنده

چکیده

برای اندازه گیری فلوی نوترون یک راکتور اتمی و تشخیص بهتر نوترون از گاما از تغییرات آماری علائم الکتریکی قیاسی که از آشکار سازهای نوترون بدست می آیند بهره گیری می شود . روش فوق به دو روش شناخته شده قبلی : اندازه گیری جریان و شمارش اضافه می گردد در حالی که جایگزین آنها نمی شود . در حقیقت روش فوق سادگی روش اندازه گیری جریان را نداشته و حساسیت روش شمارش را نیز ندارد ولی محاسن آن که مهمترینش تشخیص بهتر نوترون از گاماست روش جدیدی را برای کنترل راکتورهای اتمی در اختیار قرار می دهد .