اندازه گیری دمای یک لیزر یاقوتی

نویسنده

چکیده

فرکانس نور یک لیزر یاقوتی با دما تغیر میکند . برای اندازه گیری و ثابت نگاه داشتن دمای یک لیزر یاقوتی آرایش الکترونیکی با استفاده از عناصر نیمه هادی ، تقویت کننده عملیاتی و یک ترموکوپل طرح و ساخت شده است که در ضمن بکمک یک الکترووان دبی ازت سرد کننده لیزر را نیز کنترل می کند .