مطالعه یک مدل ترافیک و کاربرد آن برای پیش بینی ترافیک یک منطقه در حومه پاریس در سال 1980

نویسنده

چکیده

در بررسی زیر ابتدا به شرح یک مدل با استفاده از تعداد جمعیت مشاغل ، نسبت به درصد افراد شاغل هر بخش از یک ناحیه و پارامترهای دیگر مانند ضریب موتوریزه بودن ، ضریب استفاده از وسایل حمل و نقل شخصی و غیره ترافیک روی یک شبکه از راه های یک منطقه با خیابانهای یک شهر یا قسمتی از یک شهر و حومه آنها را حساب می کند می پردازیم سپس کاربرد این مدل و نتایج بدست آمده از آن را در ناحیه جنوب و جنوب شرقی شهر پاریس برای سال 1980 خواهیم دید .