روش نوین برای مطالعه پلهای معلق تحت اثر بار مرده (کاربرد تفاوتهای محدود برای مطالعه مجموعه های منظم ساختمانی)

نویسندگان

چکیده

منظور از پیشنهاد و حل این مسئله ارائه فرمولی است که بتوان توسط آن بطور مستقیم شکل کابل پل های معلق را تحت بار مرده بر حسب تعداد آویزها و همچنین در تیر اصلی مقادیر لنگر خمشی و نیروی برشی را در نقاط اتصال مشخص نمود - برای حصول چنین روابطی از ریاضیات تفاوتهای محدود استفاده می شود . ابتدا تجزیه و تحلیل تیر اصلی مورد مطالعه قرار می گیرد و سپس با نتایجی که از این تجزیه و تحلیل گرفته میشود ، کابل اصلی پل مورد مطالعه قرار میگیرد .
پس از آن برای فهم بیشتر مسئله مثالهایی آورده می شود حل این مثالها به خوبی نقش چنین ریاضیاتی را در حل این نوع مسائل آشکار می گرداند .