منبع تغذیه 5000 ولتی پایدار

نویسنده

چکیده

با استفاده از عناصر نیمه هادی تقویت کننده های عملیاتی یکپارچه و لامپهای سه قطبی به عنوان منبع تغذیه ساخته شده است که مقدارآن از صفر تا 5000 ولت متغییر بوده و دقت آن "دو در ده بتوان منفی چهار " است .