جدائی شناسی و اندازه گیری ارتو -متا و پاراکلروپروپیل بنزن ها

نویسندگان

چکیده

آلکیلاسیون کاتالیتیکی کلروبنزن بتوسط سیکلوپروپان منجر به تشکیل p ,m,o کلرو n- پروپیل بنزن و p,m,o کلرو ایزوپروپیل بنزن می گردد که می توان با تغییرات شرایط آزمون ، درصد نسبی متاکلرو ایزوپروپیل بنزن را که اغلب کمتر از 10 درصد است تا حدود 54 درصد افزایش داد . روش و شرایط مربوط به آلکیلاسیون حلقه بنزنی (2و3و4و5و6) بخصوص کلروبنزن (3و4) بتوسط سیکلوپروپال قبلا بتوسط نویسندگان این مقاله منتشر گردیده است و این مقاله فقط به روشهای مربوط به تفکیک ایزومرها از یکدیگر ، شناسایی و اندازه گیری آنها اختصاص دارد .