روشی برای تجزیه و تحلیل چند برابر کننده های ولتاژ برای تعیین مقدار حداقل خازنها از نظر اقتصادی بودن آن. کاربرد برای تلویزیون رنگی

نویسنده

چکیده

ترانزیستوری کردن کامل یک تلویزیون که این اواخر یکی از هدفهای اصلی محققین این رشته بود بالاخره با ساختن دیودهای چند اتصالی که ولتاژهای زیادی را تحمل می کنند و مدار چند برابر کننده های ولتاژ بر آخرین مشکل مربوط به ولتاژ زیاد لامپ تصویر غلبه شد و باین هدف جامه عمل پوشانیده گردید . انتخاب مدار پایه و تجزیه و تحلیل مدار برای بدست آوردن شرطی که در آن بهترین مقدار و اقتصادی ترین آن را بدست دهد در این مقاله از نظر خواهد گذشت .