بررسی کیفیت آب رودخانه زاینده رود و ارزیابی آن از نظر آبیاری با روش استدلالی

نویسنده

چکیده

برای تعیین کیفیت آب رودخانه زاینده رود از نظر آبیاری آمارنمونه های تجزیه شده سه ایستگاه زمان خان - خواجو و ورزنه مورد تجزیه و تحلیل واقع گردید و دیده شد که میزان کلرور سدیم آب این رودخانه از بالادست به پایین دست افزایش پیدا می کند طبقه بندی این آبها از نظر آبیاری باروش آمریکائی نشان داد که کیفیت آب ایستگاه زمان خان از نظر شوری درجه 2 و پل خواجو درجه 3 می باشد و آب پل ورزنه به علت شوری زیاد اصولا قابل استفاده نبود و خارج از معیارهای این طبقه بندی واقع می شود . در حالی که با کاربرد روش استدلالی که در آن علاوه بر شوری آب ، نوع خاک ، نوع گیاه و بازده آبیاری نیز در نظر گرفته می شود نشان داده است که از آب زاینده رود در زمان خان و پل خواجو برای آبیاری بیشتر گیاهان با بازده زیاد می توان استفاده کرد و آب پل ورزنه نیز علیرغم شوری زیاد برای آبیاری اغلب گیاهان مانند جو و چغندر قند قابل استفاده می باشد .