معادله تریکومی

نویسنده

چکیده

در این مقاله با استفاده از دستگاه های قرینه ، کنترل اپتیمال معادله تریکمی را بررسی خواهیم کرد و به این ترتیب تعمیمی از دستگاه های قرینه که در معادلات لاپلاس و ماکسول که در(6)"فهرست آخر کتاب" بررسی شده است خواهد بود .
معادله تریکومی بوسیله Phillips, sarason در مقاله 5 مطالعه شده و وجود جوابهای این معادله بوسیله آنها به اثبات رسیده است . با استفاه از نتایج آنها و انتخاب فضای کنترل و فضای ملاحضات ( observation) مناسب ، می توان اغلب مسائل کنترل را حل نمود .
همچنین بوسیله روشهای تقریب bardos[1] در مورد سیستم های قرینه و روشهای ، berens Butzer در مورد نیمه گروه ها ، حل و تقریب مسائل مورد بحث در بعضی از موارد ساده تر خواهد بود .