بررسی نفوذ آب دریا در سفره آبهای زیر زمینی دشتهای ساحلی دریای مازندران

نویسندگان

چکیده

نفوذ آب شور در نواحی ساحلی دریاها موجب تشکیل یک سطح جدائی بین آب شور و شیرین می گردد . سطح مزبور ثابت نبود . و با تغییرات پیزومتری سفره آبهای زیرزمینی جابجا می شود . برای آنکه از سفره آبهای زیر زمینی در نواحی ساحلی بتوان به بهترین نحو بهره برداری نمود بایستی با دقت کافی موقعیت سطح جدایی فوق را مورد مطالعه قرار داد .
در این مقاله سعی شده که در طول سواحل دریای مازندران با توجه به اطلاعات موجود وضعیت تداخل آب شور و شیرین و محل تقریبی سطح جدایی آنها و همچنین مناطقی را که بیشتر در خطر هجوم آب شور هستند مورد بررسی قرار می گیرد .