واژه های چند به زبانهای فارسی ، انگلیسی ، فرانسه ، آلمانی ، برای قسمت های الکترونیک ، راه وساختمان ، مهندسی شیمی ، معدن و ذوب فلزات

نویسنده