روش تفاوتهای محدود در حل معادلات غیر خطی صفحات

نویسنده

چکیده

در مرجع (1) طریقه حل معادلات غیر خطی صفحات با استفاده از روش تفاوتهای محدود ذکر شده است در آن مقاله با استفاده از معادلات فن کارمن که شامل دو معادله دیفرانسیل مرتبه چهار بر حسب تغییر مکان قایم (W) و تابع تنش اری (F) است تنش های و تغییر مکان صفحات تحت اثر بار یکنواخت بدست آمده است .
از آنجایی که استفاده از طریقه تفاوتهای محدود در حل معادلات دیفرانسیل غیر خطی احتیاج به روشهای حساب عددی به خصوصی داشته تا بتوان معادلات و مسایل مربوطه را با کمترین مدت و ساده ترین طریقه حل نمود لذا در اینجا بار دیگر معادلات تغییر مکان صفحات را که توسط فن کارمن بدست آمده است (2)مورد مطالعه قرار می دهیم و روش جدیدی به نام Tradiagonal Iteration را برای حل معادلات فوق بکار می بریم .
از نتایج به دست آمده می توان منحنی تنشها و تغییر مکان قایم صفحه را در نقاط مختلف آن برای بارهای مختلف رسم نمود .