بررسی مسایل دینامیک کابلهای متقاطع با استفاده از روش تفاوتهای محدود (نوسانات آزاد و اجباری )

نویسنده

چکیده

در این مقاله روش جدیدی مبتنی بر کاربرد معادلات تفاوتهای محدود برای تجزیه و تحلیل نوسانات طبیعی و اجباری کابلهای منظم متقاطع ارایه گردیده است با استفاده از روش پیشنهادی می توان فرکانسهای تشدید سیستم های مورد بحث را به آسانی بدست آ ورد جرم هر واحد اصلی تکراری از سیستم کابلهای متقاطع در مرکز آ ن تمرکز داده شده و گسترش جرم در تمام نقاط تقاطع یکسان می باشد تنش کششی کابلهایی که در یک جهت قرار دارند برابر بوده و طبق معمول از صلبیت خمشی موضعی کابلها صرف نظر میگردد ابتدا معادلات تعادل مربوط به یک تغییر فرم اختیاری به طور مشروح بیان گردیده و سپس معادلات ارتعاشات دستگاه به دست می آیند مراحل اساسی این تجزیه و تحلیل توسط چند مثال ساده عددی تشریح گردیده اند .