تهیه نیتریلهای زنجیری طویل از ایدروکربورهای نفتی

نویسنده

چکیده

تهیه کاتالیزورهای ساده قلیایی و مخلوط قلیایی و مطالعه استعمال آنها برای حلقوی کردن آمینهای زنجیری که عامل آمین روی اتم کربن درجه 2 یا 3 قرار گرفته و مخصوصاً تهیه نیتریلهای با زنجیر طویل و تبدیل آنها به نیتریلهای با زنجیر کوچکتر موضوع این مقاله را تشکیل می دهد
امروزه ایدروکربورهای نرمال به سهولت در قسمتهای مختلفه نفت به طرق مختلف : یا در اثر جذب سطحی توسط غربال مولکولی و بعد آزاد کردن آنها و یا توسط حلالها استخراج می شوند .
استخراج این ایدروکربورهای مایع که تعداد کربن آنها از 8 تا بیش از 40 می باشد کیفیت قسمتهای مورد آزمایش را بهبود بخشیده و استعمال این محصولات فرعی را بیش از پیش جالب می سازد .
هالوژناسیون و مخصوصاً کلراسیون ایدروکربورهای نرمال یک عمل خیلی ساده و مقرون به صرفه ایست ولی منجر به بکلرورهای الکیل درجه دو می شود ولی آمیناسیون ترکیبات اخیر منجر به تشکیل آمین های زنجیری که عامل آمین روی اتم کربن درجه 2 و یا 3 قرار گرفته می شود .
در حضور کاتالیزورهای مخلوط اسید قبلاً مطالعاتی روی آمینهای مذکور در فوق : (R1-CH-NH2-R2) صورت گرفته در این حالت قسمت اعظم آمین اولیه بالفین های مربوطه تبدیل می شود و به کار بردن آمونیاک به عنوان گاز حامل فعالیت کاتالیزور را به مقدار زیادی پایین می آورد .
تحقیقات انجام شده به دو قسمت تقسیم می شود :
1-تهیه کاتالیزورهای ساده قلیایی و مخلوط قلیایی
2-حلقوی کردن آمین ها زنجیری نوع دوم و سوم و تهیه نیتریلهای زنجیری