محاسبه اتصال کوتاه در شبکه از طریق روش پتانسیلی Nsw به کمک مولفه های متقارن متداول در اروپا و طریقه به کار برده شده در آمریکا

نویسنده