فولادهای میکرو آلیاژی حاوی تیتانیوم – سرد شده از دمای آهنگری

نویسندگان

چکیده

هدف مقاله حاضر ، توسعه فولادهای میکرو آلیاژ شده با تیتانیم به گونه ای است که خواص مکانیکی بهینه پس از سردش مستقیم این فولادها از دمای آهنگری به دست آید . برای نیل به این هدف ، پس از مطالعات نظری ، هفت نمونه فولادی با مقادیر مختلف تیتانیم را به صورت شمش در قالب فلزی و به صورت نمونه آزمایشی در قالب ماسه ای ریخته ایم ، سپس شمشهای تولید شده به وسیله چکش کاری را بلوکه های با مقطع چهاگوش تبدیل کرده و سر انجام بلوکه های آماده را به صورت یک نوع رابط ماشین آلات صنعتی ، پرسکاری کرده ایم . برای نیل به خواص مکانیکی بهینه ، عملیات حرارتی قطعات نهایی تولید شده به سردش مستقیم از دمای پرسکاری و بازگشت ، صورت پذیرفته .
نتایج بدست آمده از آزمایشهای کشش ، ضربه و سختی و مقایسه آنها با نتیجه های گزارش شده ، همچنین مطالعات میکروسکپی نوری و الکترونیکی موید بر این مطلب بوده اند که مناسب ترین ترکیب خواص مکانیکی و ساختار میکروسکپی در مقدار 01/0 درصد تیتانیم حاصل می شود .