روشهای آرایش کانه های مس

نویسنده

چکیده

در حال حاضر ، کانه های مس عمدتا به روش فلوتاسیون آرایش داده می شوند . قسمت عمده مس استخراجی در جهان متشکل از کانیهای سولفوره مس است . این کانیها به راحتی با کلکتورهای سولفیدریل ، قابل فلوته شدن هستند . در حالت استفاده از گزنتات ها ( که بیشتر کاربرد را در فلوتاسیون کانیهای سولفوره مس دارد) فلوتاسیون سولفوره مس فلوته کرد . بعلاوه این نوع کانیها با اسیدهای چرب نیز قابل آرایش هستند .