عمارت " طاق بزرگ " پاریس تجربه بررسی ها و محاسبات سازه ها

نویسنده

چکیده

به قراری ، ساختمان بنای "طاق بزرگ "در حومه پاریس ، رویدادها ی مهمی در زمینه نو آوری در فن ساختمان و جسارتی در نگرش حاکم بر طرح و محاسبات سازه ها ست . اگرچه اجزای مختلف تشکیل دهنده این بنا ، هر کدام جداگانه ، به تجربه و سابقه ای در زمینه ای معین شبیه اند آنچه به این بنا ویژگی می بخشد ، تجمع تجربه ها ی ممتاز زمینه های مختلف در ساختمانی یگانه است .
این نوشته که سعی در تشریح گوشه های اصلی بررسی های انجام شده در مراحل مختلف این طرح را دارد ، بخشهایی از تجربه کارهای اجرایی ساختمان را نیز ارائه می کند . کوشش شده است که آن مسائل و نکات و مشکلات اساسی که در هنگام مطالعات قبل و حین اجرا ظهور کردند ، با توجه به محودیت منطقی چنین نوشته ای ، عنوان شوند .
نویسنده ی این مقاله فارغ التحصیل سال 1355 دانشکده فنی دانشگاه تهران و فارغ التحصیل دکتری مهندسی از مدرسه PONTS ET CHAUSSEES پاریس است . از ابتدای شروع مطالعات سازه های این بنا ( سال 1984) و تا پایان ساختمان آن ( سال 1989) وی عهده دار مسئولیت های مختلف در پیش برد این طرح بوده است . در طول مطالعات مقدماتی و فازهای اول و دوم ، نویسنده ، مسئول بررسی ها و محاسبات سازه ها بوده است و در فاز سوم ، مسئولیت نظارت بر اجرا را از طرف شرکت مهندسان مشاور COYNE BELLIE عهده دار بوده است .