درباره بهینه سازی سازه ها و ارائه یک روش نو

نویسندگان

چکیده

دو هدف اصلی در این نوشته دنبال خواهد شد . نخست در حد امکان و به اختصار برخی از ویژگی های روشهای بهینه سازی سازه ها ارائه می شود . هر چند مطالب درج شده کلی است برای تحلیل و طراحی بهینه سازه های رشته ای و پیوسته کار برد دارد ، در بیشتر موارد ، بحث متمایل به بهینه سازی شکل سازه ها است . هدف دوم ، ارائه یک روش نو برای تحلیل حساسیت طرح مسئله کشسان دو بعدی است . در این راستا ، روابط مورد نیاز به دست می آید و به همراه یک مثال عددی به نظر خوانندگان می رسد . با این تجربه عددی ، کاربرد روش روشن خواهد شد .