الگوی عددی تحلیل دینامیکی سکوهای پرتاب موشک مبتنی بر روش تاثیر گذاری سازه ای

نویسندگان

چکیده

سازه سکوی پرتاب موشک از آغاز عمل پرتاب تا زمان میراشدن کامل ارتعاشات پس از جدا شدن موشک از روی آن دچار ارتعاشات می شود . این ارتعاشات در نتیجه حرکت شتابدار بدنه ی موشک روی آن پدید می آید . ارتعاشات مذکور از یک طرف موجب تنش های دینامیکی در سازه می شود که محاسبه آنها در راستای طراحی سازه حائز اهمیت است و از طرف دیگر شرایط اولیه پرتاب موشک یعنی مختصات نقطه جدا شدن همچنین زاویه محور آن نسبت به حالت استاتیکی قبل از آغاز پرتاب را تغییر می دهد ، محاسبه ی این تغییرات در تخمین مختصات محل اصابت موشکهای غیر هدایت شونده کمک موثری می کند .
در این مقاله یک الگوی عددی مبتنی بر روش تاثیرگذاری سازه ها (1)،(3)،(4)،(5)،(6)،(7) ارائه شده است که با استفاده از آن می توان تنشهای دینامیکی ، تغییر شکلهای سازه پرتاب در هر لحظه و همچنین شرایط اولیه پرتاب موشک در لحظه ی جدا شدن را محاسبه کرد . بر اساس این الگوی عددی ، یک بسته نرم افزار تهیه شده و در پایان مقاله یک مثال با بهره گیری از این بسته نرم افزار حل شده است که توانایی های الگوی مورد بحث را تا حدودی منعکس می سازد .