اتصال کوتاه ناگهانی یک ماشین سنکرون "یک ماشین سنکرون با قطب های صاف و سیم پیچی های مستهلک کننده روی هر دو محورهای طولی و عرضی"