مختصری راجع بزمین شناسی منطقه ایرانی حوضه زاگرس

نویسنده

چکیده

حد شمالی و شمال شرقی حوضه رسوبی زاگرس را قسمت مرتفع کوههای زاگرس تشکیل میدهد .این حوضه از مشرق بکوههای عمان و حد غربی سپرلوت محدود بوده و از مغرب و جنوب غربی بجلگه بین النهرین و رودخانه فرات میشود.
در این مقاله که از اصول زمین شناسی ، تاریخ پدیده های تکنونیکی و چینه شناسی بخش ایرانی حوضه زاگرس مختصرا بحث میشود،دو واحد تکنونیکی یعنی چین خوردگی عمان و چین خوردگی زاگرس تجزیه و تحلیل گردیده ، اثر و نحوه عمل هر کدام ، در مناطق اطراف مختصرا شرح داده شده است.
حرکت توده های نمک و تشکیل گنبدهای نمکی د رجنوب ایران ، به دلیل اهمیت خاص خود و نیز بخاطر عدم دخالت مستقیم در وضع کلی تکنونیک ناحیه ، بعنوان یک عامل فرعی ساختمانی در نظر گرفته شده و بجاست که در جای دیگر جداگانه مورد مطالعه قرار گیرد.
در بحث چینه شناسی مقاله ، تاریخچه پدیده های مهم ادوار گذشته از پرکامبرین تا عهد حاضر، با ذکر خواص و نوع محیطهای رسوبی معرفی شده و سعی گردیده است با استفاده از منابعی که در دسترس بوده حتی الامکان این محیطهای رسوبی با محیطهای همزمان در سایر نقاط حوضه زاگرس مقایسه گردند. در این بحث از نامگذاری استراتیگرافیک که توسط James,Wynd (1968)ارائه گردید استفاده شده است.