سنتز ومطالعه خواص برخی از پلی سل ها

نویسنده

چکیده

از کندانساسیون اسیدهای دیمر چرب (1و2و3) یا ملح دی پتاسیم آنها با اکسید یا املاح فلزی دو ظرفیتی ، ترکیبات ماکرومولکولی خطی بنام پلی سل تهیه میگردد که درجه پلی کندانساسیون آنها کاملا بستگی به شرائط عمل و استئوکیومتری بودن کامل مواد اولیه دارد .