ساختمان کاتالیزورهای اسید مورد استفاده در صنعت پالایش نفت

نویسنده

چکیده

اکسیدهای عایق که مصارف خیلی زیادی در تهیه کاتالیزورها دارند از فازهای بی شکل و یا بلورهای خیلی ریز تشکیل شده اند و مشخصه اصلی آنها نداشتن بارهای متحرک (الکترونها و یا حفره های الکترونی)در اکسیدهای مزبور است . تنها بعضی تغییرات ساختمانی در ذرات واقع در سطح این اکسیدها هستند که می توانند اسیدیته یا مراکز فعال ( Sites) را در این اجسام بوجود آورد خواص ذرات سطحی نیز بستگی به شرایط تهیه و ترکیب ششیمیایی این اکسیدها دارند . نوع مراکز فعال ( نوع اسیدیته) و قدرت آنها در کاتالیزورهای مختلف متفاوت است . این اکسیدها ترکیبات فلزات با ظرفیت غیر متغییر می باشد ( اکسیدهائی که بسختی احیا میشوند )