پایداری تیر روی تکیه گاه های ارتجاعی منظم تحت بار محوری فشاری

نویسندگان

چکیده

این مقاله به بررسی یکی از موارد استعمال حل بروش تفاوتهای محدود در مجموعه های منظم ساختمانی منظور گردیده است ، که شامل تجزیه و تحلیل پایداری و محاسبه بار بحرانی تیر روی تکیه گاه های ارتجاعی منظم تحت بار محوری فشاری می باشد . برای حل این مجموعه ، ابتدا از معادلات شیب و تغیر مکان که برای تیر تحت بار محور فشاری نوشته می شوند ، استفاده می شود و سپس با استفاده از تعادل تکیه گاه ها و عوامل جابجایی تفاوتهای محدود ، در رابطه بین شیب و تغییر مکان یک تکیه گاه غیر مشخص (X) بدست می آید . با معرفی بست های سینوسی و کسینوسی برای تغییر مکان و شیب ، که شرایط سرحدی را ارضا نمایند و حل دو رابطه بدست آمده ، معادل ای برای محاسبه بار بحرانی کمانش ، بر حسب سختی تکیه گاه ها و تهداد آنها بدست می آید . ضمنا بمنظور استفاده از معادله فوق که مقدار بار بحرانی کمانش را بدست میدهد ، منحنی نمایش تغییرات بار بحرانی بر حسب تغییرات سختی تکیه گاه ها برای تیر روی یک ، دو و سه تکیه گاه ارتجاعی منظم رسم شده است .