مختصری درباره نقل مکان قاره ها ، زمین شناسی کف اقیانوسها و نظریه جدید درباره تکتونیک کره زمین

نویسنده

چکیده

نظریه نقل مکان قاره ها یک فکر تازه نیست بلکه در قرن نوزدهم نیز ذکر شده بود ولی Wegner ( 1912) این نظریه را برای اولین بار مورد مطالعه دقیق علمی قرار داد و از آن ببعد بحث و مناظره بین دانشمندان علوم زمین شناسی بشدت رواج پیدا کرد . و هر چند سال یکبار که در علوم زمین شناسی و ژئوفیزیک اکتشافات تازه ای می شد بر حسب آنکه اطلاعات جدید موافق و یا مخالف نظریه نقل مکان قاره ها باشد بحث از نودر میگرفت و این نظریه طرفداران و یا مخالفان بیشتری پیدا می کرد . در چند سال اخیر که مخصوصا مطالعات زمین شناسی و ژئوفیزیکی در اقیانوسها دنبال می شده عده زیادی از دانشمندان متحرک بودن قاره ها پذیرفته اند ولی بحث در جزئیات و چگونگی آن هنوز ادامه دارد .