صور مختلفه ی هندسه " هندسه ی ویل"

نویسنده

چکیده

در سالهای اخیر در برخی از کشورهای غربی گرایش به تدریس هندسه در سالهای آخر دبیرستان ، بر اساس روش " اصل موضوعی" ویل پدید آمده است .
در ایران هم ( تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد) چندی قبل گروهی از دبیران ریاضی به تبعیت از این فکر ، ضمن خواستن نظرات افراد صاحب نظر ، عقیده ی آنان را باب تدریس هندسه بر اساس این روش جویا شده بودند . مقاله ی حاضر در این زمینه تهیه شدم و می تواند به عنوان اظهار نظری در این امر به شمار آید .