طراحی و پیاده سازی سامانه تصمیم یار ارزیابی و رتبه بندی فروشندگان و تامین کنندگان

نویسندگان

دفاعی

چکیده

در گذشته سازمانها در بخش تامین و تهیه عمده دغدغه کسب تخفیف از منابع تهیه و دستیابی به خریداران بوده است و لزوماً ارزان بودن یک کالا انجام خرید نیست بلکه پارامتر های زیادی می بایست بررسی گردد از جمله جریانات بالا سری در جهت تامین کننده و جریانات پایین دست در راستای مصرف کننده و راهبرد ها و سیاست های سازمان در راستای تامین به منظور مقایسه فروشندگان در یک فضای رقابتی و در نهایت انتخاب تامین کننده مناسب می باشد. در این پروژه با بررسی مشخصات زنجیره تامین نوین و روشها و مدلهای انتخاب تامین کنندگان، یک مدل ترکیبی انتخاب تامین کنندگان مبتنی بر استدلال موردی و فرایند سلسله مراتبی تحلیلی و سپس با استفاده از الگوریتم کلنی مورچه ها راه حل های به دست آمده را بر اساس قیمت، کیفیت، و زمان بهینه سازی نموده و مناسب ترین تامین کننده را به خریدار پیشنهاد می دهد.

کلیدواژه‌ها