ضرورت توجه به «فلسف? تکنولوژی» در برنامه ریزی آموزش مهندسی کشور

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

«فلسف? تکنولوژی» از شاخه های جدید معرفت بشری به شمار می آید که با این عنوان خاص بیش از 30 الی 40 سال از عمر آن در جمع اصحاب جهانی تفکر نمی گذرد. هرچند «تکنولوژی» به عنوان یکی از پدیده های دنیای مدرن خصوصا از قرن 19 مورد توجه جدی اندیشمندان قرار داشته و توسط متفکرانی نظیر رومانتیست ها، مارکس و هایدگر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در قرن بیستم نیز این توجه تا ده? 70 میلادی روز افزون بوده است، اما به کارگیری عنوان «فلسف? تکنولوژی» از ده? 70 به بعد شایع گردیده است. «فلسف? تکنولوژی» به بررسی نقش تکنولوژی بر دانش، فعالیت ها و محیط بشر می پردازد. انسان تکنولوژی را می سازد و شکل می دهد و متقابلاً از آن متاثر می شود. تکنولوژی ها که دنیای مارا احاطه کرده اند نحو? نگرش، زندگی و فرهنگ ما را تغییر می دهند. درک، ارزیابی و نقد این تاثیر و تاثر متقابل تکنولوژی بر زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی از اهداف فلسف? تکنولوژی است. بیان فوق ضرورت آشنایی دانشجوی مهندسی را با «فلسف? تکنولوژی» حداقل در حد چند واحد درسی حتی اختیاری روشن می سازد و به همین دلیل دانشگاه های بزرگ آمریکا و اروپا این مباحث را علاوه بر در دانشجویان علوم انسانی نظیر فلسفه، جامعه شناسی، انسان شناسی، اکولوژی و غیره در فهرست دروس دانشجویان رشته های علوم و مهندسی نیز گنجانده اند و خوشبختانه بارقه هایی از این تاثیر در دانشگاه های داخل کشور نیز به تدریج مشاهده می گردد. مقال? حاضر در صدد توضیح بیشتر «چیستی» و «چرایی» فلسف? تکنولوژی برای دانشجویان مهندسی کشور می باشد و تلاش می کند سوالات اساسی که تکنولوژی در چالش با مسائل متافیزیک، اخلاق، سیاست و غیره با آنها مواجه است مطرح نماید.

کلیدواژه‌ها