بررسی بهبود دقت هندسی تصاویر آرایه خطی با استفاده از روش ایجاد تصاویر فریم مجازی

نویسندگان

چکیده

روش های گوناگونی که برای تصحیح تصاویر آرایه خطی به کار می‌رود از یک سو افزایش کاربرد این تصاویر را نشان می‌دهد و از سوی دیگر نشان دهنده مشکلات و پیچیدگی‌های کار با این تصاویر می‌باشد. با توجه به این که به کارگیری تصاویر فریم در دستگاه‌ها و نرم افزارهای متداول فتوگرامتری امری شناخته شده می‌باشد، به نظر می‌رسد تبدیل تصویر آرایه خطی به یک تصویر فریم مجازی، امکان بکارگیری این تصاویر در دستگاه‌ها و نرم‌افزارهای شناخته شده و ساده فتوگرامتری را با سهولت بیشتری فراهم سازد. از سوی دیگر، روش DLT از جمله روشهای پذیرفته شده در زمین مبنا کردن تصاویر آرایه خطی است که توسط Elmanadili و Novak ارائه شده‌است. اما روش مذکور, در نواحی دارای اختلاف ارتفاعی زیاد دقت کافی ندارد. در این مقاله روشی جدید ارایه شده است که در آن با استفاده از مدل رقومی تقریبی منطقه، امکان تبدیل هندسه تصویر آرایه خطی به فریم مجازی فراهم می‌شود بطوری که می‌توان این تبدیل را به عنوان یک مرحله پیش‌پردازشی برای مدلسازی تصاویر آرایه خطی با روش DLT به حساب آورد. دقت این روش در مقایسه با دقت مدلسازی DLT بدون پیش‌پردازش، نشان دهنده تاثیر روش ارائه شده در بهبود دقت مدلسازی سه بعدی سطح زمین است.

کلیدواژه‌ها