تحقیقی در ایجاد، نقش و اهمیت شبکه مرجع زمینی ایرانILTRF

نویسندگان

چکیده

در ژئودزی نوین هدف از تعریف دیتوم در شبکه های ژئودزی تعریف و ایجاد فضای ریاضی لازم و سیستم مختصات وابسته به آن جهت تعیین مختصا ت نقاط شبکه می باشد. به موجب تغییر شکل زمین، موقعیت نقاط مرجع دارای مختصات معلوم در فضای دیتوم در طول زمان تغییر می‌کند. دیتوم دینامیک و شبکه مرجع تعریف کنند?, آن با داشتن مجموعه مختصات ایستگاه‌ها و مدل سرعت حرکت آن‌ها، راه حلی برای این مسئله است. در این مقاله با استفاده از مشاهدات ایستگاه‌های دائمی شبکه ژئودینامیک ایران دیتوم کارتزین دینامیکی که توسط یک شبکه مرجع زمینی نسبت به شبکه مرجع ITRF2000 تعریف می شود برای ایران تعیین گردید. در این شبکه, ایستگاه تبریز با mm/yr22/44 و mm/yr42/28 و ایستگاه مشهد با mm/yr23/35 و mm/yr61/10 در جهت طول و عرض جغرافیایی (در مقطع زمانی 40/2005) دارای بیشترین و کم ترین سرعت می‌باشند. با توجه به دقت های بدست آمده بر پایه این دیتوم کارتزین برای مختصات نقاط در مقایسه با دیتوم های جهانی می‌توان نتیجه گرفت که به کارگیری یک شبکه محلی مرجع مناسب می‌تواند ما را تا حد زیادی از استفاده از شبکه‌های منطقه‌ای برای تعیین موقعیت نقاط بی‌نیاز ساخته و دقت تعیین موقعیت نقاط را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها