بررسی شرط پیکارد در مسأله انتقال به سمت پائین در تعیین ژئوئید بدون استفاده از روش استوکس

نویسندگان

چکیده

مسئله تعیین ژئوئید از طریق حل یک مسئله مقدار مرزی مستلزم انتقال به سمت پایین مشاهدات از سطح زمین به روی بیضوی مقایسه می‌باشد. یکی از روش‌های انتقال به سمت پایین میدان ثقل زمین از طریق انتگرال آبل-پواسن و مشتقات آن انجام می شود. مسئله انتقال به سمت پایین پیوسته یک مسئله بد وضع می‌باشد. نظیر هر مسئله‌ای در ریاضی بایستی ابتدا در خصوص وجود جواب تحقیق گردد. وجود جواب برای انتگرال آبل-پواسن از طریق بررسی شرط پیکارد انجام گرفته و هدف این مقاله بررسی وجود جواب مسئله انتقال به سمت پایین از طریق بررسی شرط پیکارد است

کلیدواژه‌ها